Sakrament Małżeństwa

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć w innej parafii na podstawie tzw. licencji wydanej przez proboszcza jednej ze stron do parafii w której zostanie zawarte małżeństwo.

Zamieszkanie stałe zgodnie z kan. 102 § 1 KPK nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

Tymczasowe zamieszkanie zgodnie z kan. 102 § 2 KPK nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Małżeństwo w parafii wojskowej mogą zawrzeć również te osoby, z których przynajmniej jedno personalnie przynależy do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Są to (wg Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II: "Spirituali Militium Curae" oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby: ? Żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi ? Żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby ? Pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową ? Uczniowie szkół wojskowych ? Zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych ? Członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą ? Wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeśli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne. Członkowie ich rodzin, mianowicie współmałżonkowie i dzieci - także jeśli są samodzielni - zamieszkujący w tym samym domu, a także krewni i służba, zamieszkujący pod tym samym dachem.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa. Ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu) 
  • Kurs Przedmałżeński
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

  • Dwukrotną spowiedź - pierwsza po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz druga w przeddzień ślubu
  • Udział w konferencjach przedmałżeńskich

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

  • Indeks lub zaświadczenie z wpisem ze spotkania w poradni rodzinnej
  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.
  • Dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Jeśli przygotowanie bezpośrednie odbywa się w innej parafii niż ta w której będzie udzielany sakrament, narzeczeni winni dostarczyć licencję, dokumenty z U.S.C oraz karteczki od spowiedzi na co najmniej dwa tygodnie przed ślubem.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Pozostaje jeszcze na koniec ustalenie dekoracji kościoła oraz repertuaru z panem organistą.