Sakrament Chrztu świętego

Sakramentu chrztu świętego w naszym wojskowym kościele udziela się w niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 11.00 a także w sobotę.

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców - w uzasadnionych przypadkach w innej parafii - za zgodą własnego proboszcza.

Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych miesiącach po narodzeniu dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem Patron dziecka).

Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami (nie mogą to być osoby żyjące w konkubinacie). Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej. Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na około miesiąc przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), oraz podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania). Chrzestni powinni dostarczyć zaświadczenia od swojego proboszcza, że mogą pełnić funkcję ojca, matki chrzestnej.

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią, w celu dopełnienia ostatecznych formalności, przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.).