Jubileusz Miłosierdzia

Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 roku papież Franciszek ogłosił, że od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku w całym Kościele ma być obchodzony Nadzwyczajny Rok Święty ? Jubileusz Miłosierdzia. ???1. Porta Misericordiae ? Brama Miłosierdzia

Zgodnie z wolą papieża Franciszka Drzwi Święte, będące dotychczas prerogatywą jubileuszową Kościoła w Rzymie, mają być otwarte jako ?Brama Miłosierdzia? we wszystkich kościołach katedralnych na całym świecie oraz w innych kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego. zamknięcie Jubileuszu 20 listopada 2016 roku.

2. Odpusty, jakie można uzyskać w Roku Jubileuszowym:

a) ?Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie (za papieża ? przyp. red.) oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata ??W Ordynariacie Polowym Drzwi Święte (?Brama Miłosierdzia?) Biskup Polowy polecił otworzyć w:

1. Kościele Katedralnym pw. NMP Królowej Polski w Warszawie;

2. Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu;

?3. Kościele garnizonowym pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej;

4. Kościele garnizonowym pw. Miłosierdzia Bożego w Elblągu;

5. Kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Sopocie;

6. Kaplicy Straży Granicznej pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Koszalinie;

7. Kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.

b) Osoby chore, starsze i samotne, które często nie są w stanie wyjść z domu mogą uzyskać odpust za ?przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu? ((Franciszek, List do abp Rino Fisichella, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 1 września 2015 r.).

c) Więźniowie mogą uzyskać odpust w kaplicach więziennych, ?a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte? (Tamże.)

d) Za każdym razem kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust (Por. Tamże.).

e) Odpust jubileuszowy można również zyskać za zmarłych. ??Aby jubileuszowy odpust był odpustem zupełnym, należy spełnić zwykłe warunki jego uzyskania (szerzej opisane w punkcie dotyczącym pielgrzymki do Drzwi Świętych), które można sprowadzić do czterech: uprzednie przyjęcie sakramentu pokuty i stan łaski uświęcającej, oderwanie się od jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

3. Upoważnienia dla kapłanów w związku z sakramentem pokuty

a) Papież udziela wszystkim kapłanom spowiadającym w czasie Roku Jubileuszowego uprawnienia do zwalniania z ekskomuniki zaciągniętej za współudział w dokonaniu przestępstwa aborcji.

b) Papież deklaruje jako ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie udzielane przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (Lefebrystów) w czasie Roku Jubileuszowego.

c) Papież zapowiada wysłanie w czasie Wielkiego Postu misjonarzy miłosierdzia, którymi będą ?kapłani, którym udzielę władzy przebaczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłannictwa. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, że Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego przebaczanie? (Franciszek, bulla Misericordiae vultus, nr 18).

?4. Podjęcie uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy?

W bulli Misericordiae vultus Ojciec Święty napisał: ?Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych? (Tamże, nr 15). W orędziu na Światowy Dzień Młodzieży Papież zaproponował, aby w ramach przygotowań do tego wielkiego wydarzenia młodzi ludzie wybrali na każdy miesiąc jeden uczynek miłosierdzia względem ciała i jeden względem duszy i realizowali je przez 7 miesięcy przed spotkaniem w Krakowie (por. Franciszek, Orędzie na XXXI ŚDM, nr 3).

5. Modlitwa na Rok Jubileuszowy

Papież Franciszek ułożył specjalną modlitwę na Rok Jubileuszowy. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zachęca, by ją odmawiać zwłaszcza wtedy, gdy wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego, dodając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie).

Panie Jezu Chryste, * Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski * i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. * Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. * Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, * a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. * Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, * a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. * Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: * O, gdybyś znała dar Boży! * Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, * Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: * spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. * Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, * aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: * niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. * Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, * aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, * a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. * Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. * Amen.